Geen
Kind
Op
Straat
4 8 2 5
geen kind in de cel

Help voorkomen dat kinderen nog langer op straat worden gezet.


Teken hier de petitieKlik hier om anderen op de hoogte te stellen van de petitieEn klik hier om te zien door wie de petitie al is ondertekend.youtube filmpje over op straat gezet gezin

 
 

 

 

April 2012
Nederland schendt nog altijd Europees Sociaal Handvest
Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft in zijn laatste rapport over Nederland gesteld dat het beleid niet voldoet aan de normen uit het Europees Sociaal Handvest.). Kinderen hebben recht op onderdak. Nederland biedt nog altijd geen opvang aan alle kinderen die onrechtmatig in het land zijn. Defence for Children heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet dat het opvangbeleid in lijn met het Kinderrechtenverdrag gebracht moet worden.
Lees hier meer
 

30 mei 2011
Doorbraak recht op onderdak
De Centrale Raad van Beroep  (de hoogste rechter in het sociale zekerheidsrecht) oordeelde dat de gemeente onmiddellijk opvang moet verzorgen voor een 9-jarige jongen die met zijn moeder op straat dreigde te worden gezet. Door zijn leeftijd zou de jongen zo kwetsbaar zijn dat wachten met het verlenen van opvang, schadelijk is voor de psychische gezondheid van de jongen en daarom in strijd is het met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Lees hier meer over deze doorbraak voor het recht op onderdak voor ongedocumenteerde kinderen.


18 januari 2011
Staat in cassatie tegen uitspraak Gerechtshof
Minister Leers van Asiel en Immigratie gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof van 11 januari 2011 waarin werd bepaald dat de Staat kinderen samen met hun ouders moet opvangen. Tot er anders is beslist op de cassatie, 
mogen uitgeprocedeerde kinderen en hun ouders niet op straat worden gezet. Het gaat om gezinnen die op dit moment in een reguliere opvanglocatie van het COA of in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) Ter Apel verblijven.  


11 januari 2011
Haags Gerechtshof: Staat moet kinderen samen met ouders opvangen
Het Gerechtshof Den Haag heeft het de Nederlandse Staat verboden een uitgeprocedeerde Angolese moeder met haar kinderen op straat te zetten vanuit vertrekcentrum Ter Apel. De Staat wilde de kinderen wel opvangen, maar de moeder niet. Dat is een disproportionele inbreuk op het recht op gezinsleven, zo oordeelt het Hof. De coalitie Geen Kind op Straat is opgetogen dat het Gerechtshof in Den Haag hiermee erkent dat het recht op gezinsleven voor deze kinderen zwaarder weegt dan de belangen van de overheid. Verder wijst het Hof erop dat het scheiden van kinderen en ouders niet als pressiemiddel mag worden ingezet bij het uitzetten van gezinnen.
Lees hier de uitspraak.

 

15 oktober 2010
Notitie over alternatieven
De coalitie Geen Kind op Straat heeft een notitie uitgebracht over de mensenrechtelijke verplichtingen rondom de opvang van uitgeprocedeerde gezinnen. Kinderen en hun ouders hebben recht op onderdak, dat volgt uit het Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechtenverdragen. De coalitie heeft ook beschreven hoe de opvang voor uitgeprocedeerde gezinnen geregeld zou kunnen worden.
Op 10 november spreekt de Commissie van Justitie in de Tweede Kamer over dit onderwerp.
Lees hier de notitie.


PETITIE:
In Nederland slapen er kinderen op straat. In parken, op stations of in bushokjes. De Nederlandse regering zet kinderen van asielzoekers en migranten die uitgeprocedeerd zijn in de kou. Die praktijk moet stoppen, en wel nu! Geen mens hoort op straat te staan, en zeker geen kinderen.
Dat vindt ook het Europees Comité voor Sociale Rechten. Het Comité zegt dat Nederland moet stoppen met het op straat zetten van kinderen omdat het hun menselijke waardigheid aantast. In het Kinderrechtenverdrag staat dat de overheid ouders juist moet helpen als zij hun kinderen geen onderdak kunnen bieden. Helpen betekent niet op straat zetten. Helpen betekent onderdak verlenen.
Help mee en teken de petitie. Want ieder kind heeft recht op een dak boven zijn hoofd.

Teken
hier de petitie!
 

27 juli 2010
Haags Gerechtshof: Staat moet kinderen opvangen!
In een uitspraak van 27 juli 2010 zegt het Gerechtshof in Den Haag dat het inhumaan en dus onrechtmatig is om kinderen op straat te zetten en dat de staat de plicht heeft om kinderen te beschermen. Het gaat om een uitgeprocedeerde Angolese moeder met drie kinderen. Daarbij stelt het Hof vast dat de kinderen afhankelijk zijn van de moeder en vragen de rechters zich af hoe de staat de kinderen kan beschermen als de moeder geen huisvesting heeft. De coalitie wijst erop dat ouders en kinderen niet gescheiden mogen worden op puur sociaaleconomische gronden.
Lees
hier de uitspraak.
 

15 juli 2010
Raad van Europa roept Nederland op te stoppen met op straat zetten 'illegale'kinderen
Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft op 7 juli 2010 een
resolutie aangenomen waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen om ‘illegale’ kinderen niet op straat te zetten. Dit is het vervolg op de eerder gegrond verklaarde klacht van Defence for Children International tegen de Nederlandse staat over het feit dat kinderen zonder rechtmatig verblijf geen toegang tot opvang hebben.
In krachtige bewoordingen zegt het Comité van Ministers dat de huidige Nederlandse wetgeving niet in overeenstemming is met het Europees Sociaal Handvest (ESH) en dat Nederland de plicht heeft om dakloosheid van kinderen te voorkomen. Het Comité van Ministers onderschrijft het standpunt van het Europees Comité voor Sociale Rechten in deze zaak door te stellen dat het ESH ook verplichtingen in het leven roept voor mensen die niet rechtmatig in het land verblijven, zeker als het om kinderen gaat.
De Nederlandse regering herhaalt in haar reactie op de uitspraak de eerder uiteengezette standpunten over het huidige opvangbeleid, ondanks het feit dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin Minister Hirsch Ballin is gevraagd om ‘illegale’ gezinnen  ruimhartiger op te vangen. Verschillende rechters hebben de uitspraak inmiddels wel al toegepast.
De coalitie Geen Kind op Straat roept de Minister op gehoor te geven aan de resolutie en daarmee serieus werk te maken van het beëindigen van deze kinderrechtenschending.
Op 31 oktober 2010 moet Nederland rapporteren aan de Raad van Europa over de vorderingen in de implementatie van het ESH op het thema kinderen, gezinnen en migranten. De coalitie Geen Kind op Straat zal dan ook een rapport insturen over kinderen die nog altijd op straat worden gezet. .